ခန္ဓာကိုယ် adiposity အညွှန်းကိန်း (BAI) ဂဏန်းတွက်စက်

Gender =
Age =
Height =
Hip Circumference =
Body Adiposity Index Percentage =
Message about your body =

ခန္ဓာကိုယ် adiposity အညွှန်းကိန်း (BAI) သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အဆီတိုင်းတာရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။

ခန္ဓာကိုယ် adiposity အညွှန်းကိန်း (BAI) ဖော်မြူလာ

ဥပမာအားဖြင့်, အသက် 27 နှစ်အရွယ်တွင်သင်၏အမြင့်သည် 165 စင်တီမီတာဖြစ်သည်။ သင်၏ Help အ 0 န်းသည် 78 စင်တီမီတာ = (0.165 * 0.78 / (0.165 * √165) - 18 = 18.8%, သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ကျန်းမာသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဤ bai ကိုထိန်းသိမ်းပါ။

ခန္ဓာကိုယ် adiposity အညွှန်းကိန်း (BAI) ဂဏန်းတွက်စက်