အမျိုးသားအဝတ်အစားအရွယ်အစား converter

Suits, Coats, Sweaters
U.S. (American) U.K. (British) Continental, Europe Japan
Pants (waist or inseam)
Inches Centimeters
T-shirts
U.S. Letter U.S., U.K. Continental, Europe Japan
Dress Shirts
U.S. U.K. Continental, Europe Japan
Socks
U.S. U.K. Continental, Europe
Underwear
U.S. Continental, Europe
Hats
U.S. Continental, Europe

အမျိုးသားအဝတ်အစားအရွယ်အစား converterSuits, Coats, Sweaters


U.S. (American)
U.K. (British)
Continental, Europe
Japan


323436384042444648
3234363840424446