အမျိုးသားခန္ဓာကိုယ်အဆီရာခိုင်နှုန်းတွက်ချက်

 
Body Weight:  
Height:  
Naval:  
Neck(narrowest):  
Body Fat Percentage:   %
Lean Body Mass:  
     

ခန္ဓာကိုယ်အဆီရာခိုင်နှုန်းသည်ကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်ကိုတိုင်းတာသည်။

အမျိုးသားခန္ဓာကိုယ်အဆီပုံသေနည်း

86.010 × log10 (ဝမ်းဗိုက် - လည်ပင်း) - 70.041 × log10 (အမြင့်) + 36.76

ဖော်ပြချက်

Women

MEN

မရှိမဖြစ်အဆီ

10-13%

2-5%

အားကစားသမား

14-20%

6-13%

ကြံ့ခိုင်ရေး

21-24%

14-17%

ပျမ်းမျှ

25-31%

18-24%

အဝလွန်

32% +

25% +

function calbf()
{
var h = document.bf.h.value;
var w = document.bf.w.value;
var hsel = document.bf.hsel.value;
var wsel = document.bf.wsel