တင်ပါးဆုံရိုးအချိုး calculator မှခါး

Waist:  
Hip:  
     
Waist Hip Ratio:    

ခါး -to-hip အချိုး (WHR) သို့မဟုတ်ခါး - တင်ပါးဆုံရိုးအချိုးသည်ခါး၏ 0 န်းကျင်အချိုးသည်တင်ပါးသို့အချိုးဖြစ်သည်။

Grealent

ကောင်းသော

ပျမ်းမျှ

high

အလွန်မြင့်မား

Mener

<0.85

0.85-0.90

0.90-0.95

0.95-1.00

> 1.00 >

အမျိုးသမီး

<0.75

0.75-0.80

0.80-0.85

0.85-0.9

> 0.9 >

ခါးတိုင်းကိုတိုင်းတာခြင်း - ခုံးခါးပတ် (ညာခါး) ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အတွက်, ပိန်နေသောလူတစ် ဦး (ဘယ်ဘက်) တွင်ခါးကို၎င်း၏ကျဉ်းမြောင်းသောအမှတ်ဖြင့်တိုင်းတာနိုင်သည်။

တင်ပါးဆုံရိုးအချိုး calculator မှခါး