ကလေး၏သွေးအမျိုးအစားမှာအဘယ်နည်း

Mother Blood Type:    
Father Blood Type:    
Type A Chance:   %  
Type B Chance:   %  
Type AB Chance:   %  
Type O Chance:   %  
Child RH+ Chance:   %  
Child RH- Chance:   %  
   

သွေးအမျိုးအစားသည်မိဘနှစ် ဦး စလုံးမှအမွေဆက်ခံသည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံသည်အမွေရသည့်စည်းမျဉ်းကိုပြသည်။

မိဘများမှသွေးအမျိုးအစား

အဖေ၏သွေးအမျိုးအစား

B ကို

AB

o

Mother's> "100"

သေွး

ရိုက်ထည့်ပါ

A / O

A / B / AB / O

A / B / AB

A / O

b

A / B / AB / O

B / O

A / B / AB

B / O

AB AB

A / B / AB

A / B / AB

A / B / AB

A / B

o o

A / O

B / O

A / B

o

function calpbt()
{
//alert('good');
var msel = document.pbt.msel.value;
var csel = document.pbt.fsel.value;
var msel2 = document.pbt.msel2