ဆိုင်ကလုန်း calculator

Particle density (pparticle): kilogram/meter3
Air density (pair): kilogram/meter3
Radial distance (r): meter
Rotational velocity (w): radian/second
Particle diameter (d): meter
Air viscosity (u): kilogram/meter-second
Radial velocity (vradial): meter/second
 

ဆိုင်ကလုန်းဖော်မြူလာ

vradial = [pparticle - pair pair) r w 2 : 2 (18 ဦး)

PPARDICH ဆိုသည်မှာ PPARDILE သိပ်သည်းမှု, VRADIAL DEDCOLITITY သည်အမှုန်များဖြစ်သည်။

ဆိုင်ကလုန်း calculator