လတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ် converterter

  Latitude Decimal Degrees (ex. 23.457)
  Longitude

 DegreesMinutesSecondsDirection
Latitude
Longitude

 DegreesDecimal MinutesDirection
Latitude
Longitude

ဥပမာအားဖြင့်, လတ္တီတွဒ် 23.46 ဒီဂရီဖြစ်သည့်အခါလောင်ဂျီတွဒ် 45.135 ဒီဂရီဖြစ်သည်။

လတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ် converterter