စင်တာ calculator မှာ Square Tube

A (Exterior Side) : mm
B (Interior Side) : mm
Inertia : mm4
Modulus : mm3
Radius : mm
Area : mm2

အလယ်ဗဟိုပုံသေနည်းရှိစတုရန်းပြွန်

modulus = (တစ်ခု 4 - ခ 4 <) / 6 * က

Radius = ((a sup> 2 b 2) / 12) 1/2 area = 1/2 area = B 2

inertia = (a 4 - ခ 4 <) / 12

စင်တာ calculator မှာ Square Tube