ဆူညံသံစံဂဏန်းတွက်စက်

Sound Pressure Level (dB) - Octave band mid-frequency (Hz)

63 Hz (lim. 83 dB)
125 Hz (lim. 79 dB)
250 Hz (lim. 75 dB)
500 Hz (lim. 72 dB)
1000 Hz (lim. 71 dB)
2000 Hz (lim. 70 dB)
4000 Hz (lim. 69 dB)
8000 Hz (lim. 68 dB)

NC ကိုတွက်ချက်ရန်ဂဏန်းတွက်စက် - ဆူညံသံစံနှုန်းများ။

"3"> "3"> "TD>
" 8 ">" S 8 " < / TR>
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 8000
> Sound ဖိအားပေးမှု <<< "TRSPAR = tr> td>
NC-15 47 36 29 22 17 14 12 11
NC-20 51 <<<<< / td> <%, >>>>> << td> 26 <%, > 19
ဆူညံသံစံဂဏန်းတွက်စက်