လျှပ်စစ် Motors Calculator

Calculate Horsepower

Amps (A)
efficiency (%)
P.F (%)
Volts (V)

Calculate Amps

horsepower (hp)
efficiency (%)
P.F (%)
Volts (V)

Calculate kVa (3 Phase)

horsepower (hp)
efficiency (%)
P.F (%)

လျှပ်စစ်မော်တာဂဏန်းတွက်စက်သည် amps, HP နှင့် KVA တွက်ချက်ရန်။

လျှပ်စစ် Motors Calculator