လေပြွန်စီးဆင်းမှု calculator

SI Units

air velocity (m/s)
diameter (m)

or alternatively

side length - a (m)
side length - b (m)

Imperial Units

air velocity (ft/min)
diameter (in)

or alternatively

side length - a (in)
side length - b (in)

လေပြွန်ပုံသေနည်းတွင်လေစီးဆင်းမှု

v ကိုယ့် = က q ကိုယ့် / A ကိုယ့် = 576 က q ကိုယ့် / (πဃ ကိုယ့် 2 ) = 144 Q i sub> / (sub> i i sub> i b b :

ဘယ်မှာ, q ကိုယ့် = လေထုစီးဆင်းမှု (cfm), v ကိုယ့် = လေထုအလျင် (ပေ / မိနစ်), ဃပြွန်များ၏ ကိုယ့် = အချင်း ( လက်မ), i suck ရိယာ (Square Squ Squ Squ Squ Squ Squ Sub> i sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> အပိုင်း, ပြွန် (လက်မ)

လေပြွန်စီးဆင်းမှု calculator