လေစွမ်းအင်တွက်ချက်သူ

density (kg/m3)
efficiency
wind velocity (m/s)
windmill diameter (m)

လေစွမ်းအင်ဖော်မြူလာ

P = 1/2 ρ 3 3

ဘယ်မှာ

P = Power (W)

v = လေအလျင် (M / s)

ρ = လေထုသိပ်သည်းဆ (kg / m 3 )

A = wind မှ perpendicular မှဖြတ်သန်းသွားသော area ရိယာလေတိုက် (M 2 )

လေစွမ်းအင်တွက်ချက်သူ