ဆူညံသံ Rating Calculator

Sound Pressure Level (dB) - Octave band mid-frequency (Hz)

31.5 Hz
62.5 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz

NR ကိုတွက်ချက်ရန်ဂဏန်းတွက်စက် - ဆူညံသံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတွက်ချက်ရန်။

ဆူညံသံ Rating Calculator