အရှည် converter


m
dm
cm
mm
km
in
ft
yards
miles
nautical miles
cables

FT BIM CM MM KM တွင် FT Yards Miles Nautical Miles Cables Reacher Than Converter

ဥပမာအားဖြင့် 1.0 မီတာ = 10 စင်တီမီတာ = 100 စင်တီမီတာ = 1000 မီလီမီတာ = 0.001 ကီလိုမီတာ = 0.001 လက်မ = 0.000621 မိုင် = 0.00064 မိုင် = 0.00054 မိုင်

အရှည် converter