ကီလိုဂရမ် (JJ) မှ Joules (JJ) မှ (J) စွမ်းအင် converterter

  Enter energy in kilojoules: kJ  
       
  Result in joules: J  

Joules (JJ) မှကီလိုဂရမ် (JJ): 1kj = 1000J

ကီလိုဂရမ် (JJ) မှ Joules (JJ) မှ (J) စွမ်းအင် converterter