ကယ်လိုရီ (CAL) KIACALLERS (KCAL) converter သို့

  Select calorie unit type:    
         
  Enter energy in calories:  
       
  Result in small kilocalories: kcal  

သေးငယ်တဲ့ kilocalories မှကယ်လိုရီသေးငယ်တဲ့ကယ်လိုရီ: 1 kcal = 1000 cal

သေးငယ်တဲ့ kilocalories ဖို့ကယ်လိုရီကြီးမားသောကယ်လိုရီ: 1 kcal = 1 cal

ကယ်လိုရီ (CAL) KIACALLERS (KCAL) converter သို့