ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓါတ်ရောင်ခြည်ဂဏန်းတွက်စက်

Halflife Amount Time
The amount remaining is:
percent of the original sample

ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓါတ်ရောင်ခြည်ဂဏန်းတွက်စက်

ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓါတ်ရောင်ခြည်ဂဏန်းတွက်စက်