ကီလို (J) မှကီလိုဂရမ် (KJ) converter သို့ Joules

  Enter energy in joules: J  
       
  Result in kilojoules: kJ  

Jolees (J) မှကီလိုဂရမ် (KJ) မှ (KJ): 1J = 0.001kj

ကီလို (J) မှကီလိုဂရမ် (KJ) converter သို့ Joules