ကီလိုဝပ်နာရီ (KWH) စွမ်းအင် converter သို့ Joules

  Enter energy in joules: J  
       
  Result in kilowatt-hours: kWh  

ကီလိုဝပ်နာရီ (KWH) သို့ Joules: 1J = 2.777778 · 10 <<<<<<< -7 kwh = (1/3600000) KWH

ကီလိုဝပ်နာရီ (KWH) စွမ်းအင် converter သို့ Joules