ဗြိတိသျှအပူယူနစ် (BTU) ကီလိုဝပ်နာရီ (kWh) converter သို့

  Enter energy in BTU: BTU  
       
  Result in kWh: kWh  

ဗြိတိသျှအပူယူနစ် (BTU) ကိုကီလိုဝပ်နာရီ (KWU အိုင်တီ က 000> 0 ယျလောက်အောင်

ဗြိတိသျှအပူယူနစ် (BTU) ကီလိုဝပ်နာရီ (kWh) converter သို့