ကယ်လိုရီ (CAL) ကီလိုဂရမ် (KJ) converter

  Select calorie unit type:    
  Enter energy in calories:  
       
  Energy result in kilojoules: kJ  

TheMoPoMemical Kilojoules မှကယ်လိုရီ: 1 Cal th 0.004184 KJ

15ºCကယ်လိုရီကီလိုဗူး - 1 Cal 15 0.0041855 KJ

ကီလိုဂရမ်သို့ကြီးမားသောအစားအစာကယ်လိုရီများ - 1 Cal = 4.184 KJ = 4.184 KJ

ကယ်လိုရီ (CAL) ကီလိုဂရမ် (KJ) converter