တစ်နာရီ calculator ကို calculator ကိုအအေးဖို့တစ်နာရီလျှင် BTU

BTU/hr
   
Result in refrigeration tons: RT

တစ်နာရီလျှင် BTU (BTU / H) ကိုအအေးခံရန် (RT):

1 RT = 12000 BTU / HR, 1 BTU / HR = 8.33333 × 10-5 RT

တစ်နာရီ calculator ကို calculator ကိုအအေးဖို့တစ်နာရီလျှင် BTU